Ch. Doppler

Vnitřní řád školní výdejny

Gymnázia Ch. Dopplera

(vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní výdejny, určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních strávníků)

 

 1. Výdejní doba obědů je od 11,45 do 14,45 hod.
 2. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd a to pouze po dobu výdeje obědů.
 3. Oběd bude studentům gymnázia, pedagogickým zaměstnancům a ostatním zaměstnancům školy vydán pouze ve výdejně gymnázia Ch. Dopplera.
 4. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb.
 5. Při příchodu do jídelny si strávníci  (vzhledem k pandemii nemoci Covid -19 – v rouškách či respirátorech) umyjí ruce dezinfekcí, tekutým mýdlem. Odloží tašky a svršky na místo tomu určené (věšáky). Budou dodržovat dočasné podmínky počtu strávníků u stolu a jejich rozestupů. Dodržují vyznačení podlahových značek v souladu s pokyny dozoru.
 6. Připraví si identifikační čip (při zapomenutí čipu strávník dostane v kanceláři po předložení svého průkazu totožnosti náhradní doklad na výdej stravy).
 7. Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejní lince, kde si vyzvedne oběd. Strávník dostane tác, příbory, pití, popř. doplněk k obědu od kuchařky. Roušku si strávník snímá pouze po dobu stravy.
 8. U stolu nesedí více lidí, než kolik je u něho míst a dočasně se řídí značkami na židlích.
 9. Při příchodu do jídelny si strávník připraví identifikační čip, při zapomenutí čipu žákovskou knížku nebo studijní průkaz. Dle platného průkazu personál zkontroluje, zda strávník má zaplacený oběd.
 10. K výdeji oběda je strávník povinen použít výdejní tác, příbor.
 11. Zařadí se do fronty a v klidu, bez hluku vyčká výdeje oběda.
 12. U stolu nesedí více lidí, než kolik je u něho míst.
 13. Po skončení konzumace oběda je každý strávník povinen uklidit po sobě používané nádobí (tác, příbory, talíře, skleničky, popř. jiné nádobí nebo odpad). Všechno použité nádobí je strávník povinen odnést na místo tomu určené.
 14. Zůstane-li po strávníkovi na stole nepořádek (zbytky jídla) je povinen tuto skutečnost nahlásit personálu, který stůl uklidí.
 15. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru a pracovníků jídelny.
 16. Strávníci jsou povinni chovat se ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování, zejména neničit zařízení a vybavení jídelny.
 17. Veškeré závady, hygienické i technické je nutné nahlásit personálu ŠJ.
 18. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě nahlásit událost dozoru jídelny.
 19. Dle zákona č. 379/2005 Sb., §8, odst. 1, písm. b) je zakázáno kouřit ve vnitřních a vnějších prostorách školní jídelny.
 20. Jídelníček je vyvěšován v jídelnách, na internetových stránkách jídelny a na www.strava.cz.

V Praze 1.9.2022

ředitelka Školní jídelny