Provozní řád

 1. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd a to pouze v době výdeje obědů.
 2. Výdejní doba – PO, ST, PÁ : 11:45 – 14:45 ÚT: 11:20 – 14:45
 3. Placení obědů: sporožirem, hotovostí, bankovním převodem (viz. příkoha o platbách).
 4. Odhlašování a přihlašování obědů lze provést telefonicky (257 322 459), není-li prac. doba na záznamník nejpozději do 8,00 hod. dne, kdy si strávník chce vyzvednout nebo odhlásit oběd. Elektronicky na adrese kalendoval@seznam.cz, nejpozději do 8:00 hod. dne, kdy si strávník chce vyzvednout nebo odhlásit oběd. Přes internet na adrese: www.strava.cz a to pouze v případě, že máte aktivováno objednávání přes internet.
 5. Při příchodu do jídelny si strávníci odloží tašky a svršky na místo tomu určené (věšáky).
 6. Připraví si identifikační čip (při zapomenutí čipu strávník dostane v kanceláři po předložení svého průkazu totožnosti náhradní doklad na výdej stravy).
 7. K výdeji oběda je strávník povinen použít výdejní tácek a příbor. Zařadí se do fronty (bez předbíhání) a přistoupí k výdejní lince, kde si vyzvedne oběd.
 8. U stolu nesedí více lidí, než kolik je u něho míst.
 9. Po skončení konzumace oběda je každý strávník povinen uklidit po sobě používané nádobí (tác, příbory, talíře, skleničky, popř. jiné nádobí nebo odpad). Všechno použité nádobí je strávník povinen odnést na místo tomu určené.
 10. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků jídelny.
 11. Strávníci jsou povinni se chovat ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování, zejména neničit zařízení a vybavení školní jídelny.
 12. Veškeré závady, hygienické a technické, je nutné nahlásit personálu ŠJ.
 13. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě nahlásit událost dozoru v jídelny.
 14. Odnášení obědů mimo školní jídelnu lze pouze v prvním dnu nemoci do přinesených jídlonosičů a to pouze na výdejním místě k tomu určeném.
 15. Každý dbá nejen na svoje věci, ale chová se ohleduplně i k věcem ostatních strávníků. Do jídelny nepatří předměty, které nejsou součástí oblečení a rovněž i cenné předměty.
 16. V případě krádeže osobních věcí je nutné ihned tuto událost nahlásit Policii ČR, Na Bělidle 5, Praha 5. Pojišťovna uhradí pouze ztrátu věcí, které byly uloženy na místě určeném k odkládání (věšáky).
 17. Případné dotazy sdělte v kanceláři ŠJ, nebo na tel. čísle: 257 322 459.
 18. Dle zákona č.379/2005 Sb., § 8, odst. 1, písm. b) je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení.
 19. Každý strávník je povinen seznámit se s provozním řádem školní jídelny a jeho přílohou!

V Praze dne: 1. 9. 2017
Ředitelka školní jídelny