Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

pro strávníky

 (vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem místnosti školní jídelny, určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a ostatních strávníků)

 1. Vstup do jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd a to pouze po dobu výdeje obědů. 
 2. Výdejní doba je od 11,45 hod. – 14,45 hod.
 3. Jídelníček je vyvěšován v jídelnách, na internetových stránkách jídelny a na www.strava.cz.
 4. Stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování a zákonem č.561/2004 Sb.
 5. Při příchodu do jídelny si strávníci  (platí při  pandemii nemoci Covid -19 – v rouškách, v respirátorech) umyjí ruce dezinfekcí, tekutým mýdlem. Odloží tašky a svršky na místo tomu určené (věšáky). Budou dodržovat dočasné podmínky počtu strávníků u stolu a jejich rozestupů. Dodržují vyznačení podlahových značek v souladu s pokyny dozoru.
 6. Připraví si identifikační čip (při zapomenutí čipu strávník dostane v kanceláři náhradní doklad na výdej stravy či se nahlásí personálu, který má u výdeje svůj vlastní přístup k pc).
 7. Zařadí se do fronty a přistoupí k výdejní lince, kde si vyzvedne oběd. Strávník dostane tác, příbory, pití, popř. doplněk k obědu od kuchařky. Roušku či respirátor si strávník snímá pouze po dobu stravy (platí při pandemii nemoci Covid).
 8. U stolu nesedí více lidí, než kolik je u něho míst a dočasně se řídí značkami na židlích.
 9. Po skončení konzumace oběda je každý strávník povinen uklidit po sobě používané nádobí (tác, příbory, talíře, skleničky, popř. jiné nádobí nebo odpad). Všechno použité nádobí je strávník povinen odnést na místo tomu určené.
 10. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujících pracovníků jídelny.
 11. Strávníci jsou povinni se chovat ukázněně, ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stravování, zejména neničit zařízení a vybavení školní jídelny.
 12. Veškeré závady, hygienické a technické, je nutné nahlásit personálu ŠJ.
 13. Při nevolnosti nebo zranění jsou strávníci povinni okamžitě nahlásit událost dozoru jídelny.
 14. Odnášení obědů mimo školní jídelnu lze pouze první den nemoci do přinesených jídlonosičů.
 15. Každý dbá nejen na svoje věci, ale chová se ohleduplně i k věcem ostatních strávníků. Do jídelny nepatří cenné předměty. Každý strávník si ručí za své věci. Krizový plán je uložen v kanceláři ředitelky ŠJ.
 16. Případné dotazy sdělte v kanceláři ŠJ, nebo na tel:  730 106 118.
 17. Dle zákona č.379/2005 Sb., § 8, odst. 1, písm. b) je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a školských zařízení.

V Praze 1. 9. 2024

ředitelka Školní jídelny