Povinné údaje

Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Název subjektu Školní jídelna Praha 5 -Smíchov, Štefánikova 235/11

2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Školní jídelna je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení najdete v rubrice Kontakty

4.1 Poštovní Školní jídelna, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5

4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny 

Pracovní dny 11:30-14:30, úterý 7:00-8:30 a 11:30-14:30, čtvrtek 11:30-15:30.

Prázdninové úřední hodiny: pondělí 10:00-12:00.

4.4 Telefonní čísla Ředitelka   +420 702 146 902

4.5 Číslo faxu fax jídelna nemá.

4.6 Adresa webu www.sjstefanikova.cz

4.7 Adresa e-podatelny jídelna nemá.

4.8 Další elektronické adresy v rubrice Kontakty

5. Případné platby lze poukázat číslo účtu 

115-7559630267/0100 Komerční banka, a.s.

6. IČO 70842132

7. DIČ nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty Školní řád najdete v rubrice:  Provozní řád

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

8.2 Rozpočet za rok 2016 ke stažení zde: Rozpočet 2016

9. Žádosti a informace Žádosti a informace posílejte hospodářce nebo ředitelce jídelny.

10. Příjem žádostí a další podání Poštou nebo elektronicky na adresu jídelny k rukám řediteky.

11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školní jídelny), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Lhůty na řešení najdete ve Správním řádu, ke stažení zde: Správní řád

12. Formuláře Přihláška ke stravování zde: Přihláška ke stravování

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací: Lhůty pro řešení jsou ve: Správní řád 

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na: Portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 500/2004 S. správní řád
Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Vyhláška 107/2015 Sb. o školní stravování

14.2 Vydané právní předpisy: Řád školní jídelny

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník za poskytování informací:  Sazebník za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční správa: jídelna nemá