Povinné údaje

Informace o povinném subjektu

Níže jsou povinné údaje dle Vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Název subjektu Školní jídelna Praha 5 -Smíchov, Štefánikova 235/11

2. Důvod a způsob založení Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Školní jídelna je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je hlavní město Praha.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, (dále jen ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s par. 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkurzních komicích.

4. Kontaktní spojení najdete v rubrice Kontakty

4.1 Poštovní Školní jídelna, Praha 5 – Smíchov, Štefánikova 235/11, 150 00 Praha 5

4.2 Adresa pro osobní návštěvy Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny 

Pracovní dny po – st 11:30-14:30, úterý 7:00-8:30 a 11:30-14:30

Prázdninové úřední hodiny: pondělí :8.00-12:00 nebo dle dohody

4.4 Telefonní čísla Ředitelka  ing. Blanka Ježková, mob.  +420 702 146 902, e-mail: jidelna@sjstefanikova.cz, hospodářka ŠJ : A. Moučková: mob. +420 730 106 118, e-mail: jidelna@sjstefanikova.cz, pověřenec ochrany osobních údajů: Ivana Mátlová, mob. 608 716 665

Datová schránka: h3qqifk

4.5 Číslo faxu fax jídelna nemá.

4.6 Adresa webu www.sjstefanikova.cz

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Adresa e-podatelny jídelna nemá.

4.8 Další elektronické adresy v rubrice Kontakty

5. Případné platby lze poukázat číslo účtu 

115-7559630267/0100 Komerční banka, a.s.

Variabilní symbol je přidělen při zápisu do školní jídelny.

6. IČO 70842132

7. DIČ nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty Školní řád najdete v rubrice:  Provozní řád

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

8.2 Rozpočet za rok 2020 ke stažení zde: Rozpočet 2022

9. Žádosti a informace Žádosti a informace posílejte hospodářce nebo ředitelce jídelny.

10. Příjem žádostí a další podání Poštou nebo elektronicky na adresu jídelny k rukám ředitelky.

11. Opravné prostředky Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školní jídelny), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku. Lhůty na řešení najdete ve Správním řádu, ke stažení zde: Správní řád

12. Formuláře Přihláška ke stravování zde: Přihláška ke stravování

13. Popisy postupů, návody pro řešení životních situací: Lhůty pro řešení jsou ve: Správní řád 

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na: Portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění
Zákon 500/2004 S. správní řád
Zákon 262/2006 S. zákoník práce v platném znění
Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění
Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
Vyhláška 107/2015 Sb. o školní stravování, ve znění k 1.2.2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 852/2004

14.2 Vydané právní předpisy: Řád školní jídelny

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník za poskytování informací:  Sazebník za poskytování informací:

Kopírování na kopírovací ch strojích A4 jednostranně 5,- Kč

černobílé          5,- Kč

barevné             10,- Kč

Telekomunikační poplatky                           poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky                               poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů

V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školní jídelny.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

ŠJ nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva: jídelna nemá